Skip to content

Strategie

Hier vertellen we je alles over strategie.
Wat verstaan we onder een strategie en wat is het verschil met je visie en je missie?
Hoe formuleer je een strategie en hoe zorg je voor een goed uitvoering?

Alles over strategie

Wat is strategie?

In één woord samengevat is strategie ongeveer hetzelfde als; de aanpak, de formule of het beleid. Het zijn de stappen die je neemt om een vooraf bepaald doel of voorspelbaar resultaat te bereiken. Je kunt het ook omschrijven als een plan waarmee je je doelstelling bereikt.

Een strategie is meestal gericht op een wat langere termijn. Een strategie vereist dat je keuzes maakt t.a.v. de wegen die je bewandelt en de middelen die je inzet.

Ruimere definitie strategie

Een bredere definitie van een strategie omvat ook een missie en visie. Die vormen namelijk het fundament van je strategie. De missie en visie beschrijven namelijk je identiteit en zijn stabiel. Ze beschrijven de reden van het bestaan van een organisatie en het gedeeld beeld van de toekomst. Al deze zaken bepalen in belangrijke mate de strategie van je merk of bedrijf.

Hoe formuleer je een goede strategie?

Een strategie formuleren doe je door gestructureerd te werk te gaan. Een goede strategie is namelijk onderdeel van een groter geheel en als je al die onderdelen meeneemt in de formulering van je strategie is het eigenlijk best eenvoudig.

Daarbij geeft het formuleren van een complete en goede strategie zoals hieronder veel rust en richting binnen een organisatie.

Een goede en compleet geformuleerde strategie omvat deze punten:

1) Missie

Waarom we bestaan; je primaire functie, je permanente opdracht

2) Visie

Wie we willen zijn, een ambitieus en gedeeld beeld van de toekomst

3) Kernwaarden

Waar geloof je in en sta je voor, de waarden en normen van je organisatie, je etisch compas.

4) Doelstellingen

Tastbare resultaten, wat wil je bereiken?

5) Strategie

Wat moeten we gaan doen? hoe gaan we dat bereiken?

6) Tactiek

Praktische keuzes bij het invullen van je strategie

Deze punten moet je stapsgewijs doorlopen: je begint bij je missie en eindigt met de middelen. Vaak wordt hiervoor de strategische piramide gebruikt.

Welke vragen stel je bij de formulering?

Een goede strategie bepaal je door de bovenstaande stappen te doorlopen. Op die manier zorg je er voor dat je strategie in lijn is met onderdelen als je missie en je visie. En dat deze klopt met waar je voor staat, je ethisch compas.

Bij de bepaling van je strategie kun je jezelf de volgende vragen stellen;

 • Welke concrete doelen en resultaten willen realiseren?
 • Op welke manier gaan we onszelf ontwikkelen?
 • Op welke gebied willen we groeien, en hoe sterk?
 • Welke omzet, rendement, marktaandeel
 • Welke innovaties willen we bereiken?
 • Hoe willen we dat bereiken?
 • Met wie willen we dat bereiken?
 • Gaan we dat doen met schaalvergroting, fusies of overnames?

Strategisch plan

In een strategisch plan beschrijf je wat je wilt bereiken en op welke manier je dat gaat doen. Je strategisch plan moet alle dpelen en methoden omvatten. Maar tegelijkertijd is je strategisch plan een compact, duidelijk en praktisch document dat graag gelezen en goed begrepen wordt.

Onderdelen strategisch plan

 1. Beschrijf je ambitie, welke verschil je wilt gaan maken
 2. Bepaal wat je wilt bereiken als organisatie en wanneer
 3. Beschrijf de stappen die je gaat ondernemen
 4. Bepaal hoe je de voortgang en resultaten gaat meten
 5. Beschrijf wat je gaat ondernemen om je strategische doelen te bereiken

Uitvoering of executie van de strategie

Voor de optimale uitvoering van de strategie zijn een aantal stappen vereist die je in je organisatie kunt doorvoeren.

 1. De eerste stap is de formulering van je strategie. Liefst in combinatie met je missie, visie, etc. zoals hierboven geformuleerd.
 2. Vervolgens ga je de strategie vertalen naar concrete stappen en plannen. Volgens met model van Kaplan en Norton gaat het om de volgende 3 stappen; 1) het beschrijven, 2) het meten en 3) het managen van de strategie.
 3. Stem de strategie af binnen je organisatie. Het strategisch plan is de basis voor deze communicatie een afstemming met alle lagen en afdelingen van de organisatie.
 4. Daarna plan je de afgesproken acties en methoden in de bedrijfsvoering. Dat gaat zorgen voor de daadwerkelijke doorvoering van de strategie binnen de organisatie.
 5. Tijdens en na de doorvoering van de strategie ga je de juiste uitvoering daarvan bewaken en monitoren. Zo blijf je op koers met de juiste invulling van de strategie.
 6. Als laatste analyseer je of de strategie tot de juiste resultaten leidt. Als dat niet volledig het geval is pas je de strategie aan.

Het doorvoeren, analyseren en aanpassen van de strategie is een continue proces.

Uitgangspunten voor een goede strategie

De volgende uitgangspunten en principes zijn universeel en vormen de basis voor een goede strategie. De bron voor deze principes is het boek; The art of management 1 – Strategie en Structuur, geschreven door Marcel Nieuwenhuis.

Uitgangspunten t.a.v strategie, algemeen

 • Kies een lange termijn strategie boven een korte
 • Zorg dat de belangen van alle stakeholders opgenomen zijn
 • Zorg dat iedereen de koers en de stratergie begrijpt en omarmt

Uitgangspunten t.a.v de resultaten

 • Neem de klant als uitgangspunt, niet de organisatie
 • Zorg dat voortgang en resultaten gemeten worden

Uitgangspunten t.a.v structuur

 • Processen zijn leidend en bepalend
 • Zorg voor een duidelijke en platte organisatie structuur
 • Plaats verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie

Uitgangspunten t.a.v cultuur

 • Zorg voor een open organisatiecultuur gericht op actie
 • Creëer een cultuur van vertrouwen
 • Vertrouw op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers
 • Maakt continue verbetering onderdeel van de cultuur

Uitgangspunten t.a.v mensen

 • Investeer in ontwikkeling van mensen
 • Bevorder samenwerking en teamwork
 • Zorg voor een veilige en stabiele werkomgeving

Uitgangspunten t.a.v middelen

 • Zorg voor een goede beschikbaarheid van informatie
 • Maak van internet een Centraal plaform van informatie

Uitgangspunten t.a.v ketens

 • Betrek je leveranciers als keten-partner
 • Bestuur op hoofdlijnen en betrek anderen voor uitvoering

Strategie vs missie

De missie van een organisatie is waar het allemaal om draait. Een missie kun je zien als een lange termijn doelstelling. Stel hier de vraag wat je wilt bereiken met de onderneming. Zodra de missie waterdicht is, kun je nadenken over je doelstelling. De doelstellingen moet aansluiten aan de missie.

Voorbeeld: Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen we een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.

Strategie vs doelstellingen

Dit lijkt een vanzelfsprekend onderdeel, maar hier wordt vaak onvoldoende aandacht aan besteedt. Het juist formuleren van doelstellingen helpt je om een duidelijke richting te krijgen. “Wat willen we bereiken?” is een vraag die je, je constant moet afvragen.

 • Voorbeeld: Doelstellingen WNF:
  Het beschermen en waar mogelijk herstellen van 9 belangrijke gebieden (van de 35 gebieden die wereldwijd door WWF zijn vastgesteld).
 • Het beschermen van 13 bedreigde diersoorten die worden beschouwd als het symbool voor het behoud van een gebied, zoals de ijsbeer en de zwarte neushoorn.
 • Het verkleinen van de menselijke voetafdruk en het promoten van duurzame productie van goederen, met focus op 5 grondstoffen.

Tactiek en strategie

Tactiek is het praktische onderdeel van een strategie. Hier kijk je concreet naar wat je gaat doen. Bijvoorbeeld: salesmanager X gaat 20 klanten bezoeken in maart, en dat gaat hij doen door eerst afspraken in te plannen en deze per regio in te delen. Of, de content specialist gaat vanaf november 3 x per week een blog plaatsen of vanaf volgend kwartaal gaat werknemer X Facebook advertenties inzetten.

Marketingstrategie

Je marketingstrategie slaat uiteraard op de manier waarop je je marketingdoelen gaat bereiken.

Hoe geef je optimaal invulling aan je SWOT. Hoe zorg je ervoor dat de kansen optimaal worden benut en de bedreigingen worden afgewend? Welke middelen heb ik tot mijn beschikking?

Bij een strategie ga je dus keuzes maken, zoals bij de invulling van je marketingmix. Ga je als bedrijf voor een push of pull benadering, welke prijs ga je hanteren en wie wordt de doelgroep.

Veelgestelde vragen over strategie

Wat is strategie?

Strategie is de manier waarop je je doelen kunt bereiken. Een strategie wordt meestal voor de lange termijn gekozen en wordt bepaald door de keuzes die je maakt uit de verschillende opties die je hebt om je doelstelling te realiseren.

Wat is het verschil tussen Strategie, Visie en Missie?
Waaruit bestaat een strategie?
Hoe bepaal of ontwikkel je een strategie?
Waarom een strategie?

Aanraders over strategie

Back To Top